• Aktualności
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

17-11-2021

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

CRBR to baza, w której gromadzone i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką – tzw. beneficjentów rzeczywistych.  
Podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.), która implementuje przepisy IV i V dyrektywy AML.

Mając na względzie wygodę klientów banku, przedstawiamy poniżej najważniejsze, skrótowe informacje dotyczące nowego obowiązku.

Kogo dotyczy?

Zgłoszenia do rejestru będą musiały dokonać:

 1. spółek jawnych,
 2. spółek komandytowych,
 3. spółek komandytowo-akcyjnych,
 4. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 5. prostych spółek akcyjnych,
 6. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 7. spółek partnerskich,
 8. europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 9. spółek europejskich,
 10. spółdzielni,
 11. spółdzielni europejskich,
 12. stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 13. fundacji.
 14. trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  1. mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   w imieniu lub na rzecz trustu,

Na czym polega nowy obowiązek?

 • Osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu będzie zobowiązana dokonać zgłoszenia do Rejestru, wskazując dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, takie jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. każde posiadane obywatelstwo,
  3. państwo zamieszkania,
  4. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.
 • Zgłoszenie będzie elektroniczne, a osoba zgłaszająca będzie musiała opatrzeć je podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Kiedy należy dokonać wpisu?

Wpisu należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (katalog zdarzeń obligujących trusty do dokonania wpisu został określony odmiennie w ustawie).

Po zgłoszeniu spółki do CRBR należy zaktualizować dane w CRBR w terminie 7 dni od zmiany w KRS,
a w przypadkach zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS, w terminie 7 dni zaistnienia zmiany.

 

Poniżej link do materiałów nt. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przygotowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

https://www.gov.pl/web/finanse/do-pobrania

Znajdziesz nas też tutaj